Blog o tematyce technicznej. Jeśli tutaj trafiłeś, interesujesz się techniką, informatyką czy telekomunikacją to myślę, że znajdziesz coś dla siebie. Być może znajdziesz też odpowiedzi na nurtujące cię pytania w temacie techniki oraz informatyki, posty są oparte o własne doświadczenie oraz zgromadzoną wiedzę z różnych źródeł. Wszystkim internautom, życzę przyjemnej lektury. JM.

czwartek, 27 października 2011

Lista komend w CMD (alfabetycznie)

A

Append - Pozwala programom otwierać pliki danych w określonych katalogach tak jak w bieżącym katalogu.
Arp - Wyświetla lub modyfikuje tabelę translacji adresów IP do adresów fizycznych używanych przez protokół rozróżniania adresów (ARP).
Assoc - Wyświetla lub modyfikuje skojarzenia rozszerzeń plików.
Asr_fmt - Automatyczne odzyskiwanie systemu.
Asr_ldm - manager dysków logiczny
AT - Polecenia i programy usługi planowania poleceń AT do uruchomienia na komputerze o określonej godzinie i dacie. Usługa Harmonogram musi być uruchomiona, aby używać poleceń AT.
Atmadm - Statystyki Menedżera wywołań ATM systemu Windows.
Attrib - Wyświetla lub zmienia atrybuty plików.
Auditusr - ustawia zasady inspekcji dla poszczególnych użytkowników.

B

Bootcfg - Konfigurowanie, ustawień pliku BOOT.INI
Break - Przerwanie w systemie DOS. Brak efektu w windowsie XP.

C

Cacls -Słyzu do modyfikacji, listy kontroli dostępu <ACL> plików.
Calc - Kalkulator. (WIN)
Call - Wywołuje jeden program wsadowy z innego.
Cd - Change Directory Wyświetla nazwę bieżącego katalogu lub zmienia go.
Charmap - Tablica znaków.(WIN)
Chcp - Sprawdza/ustawia numer aktywnej strony kodowej.
Chdir - Wyświetla nazwę bieżącego katalogu lub zmienia go.
Chkdks - Sprawdza dysk i wyświetla raport o jego stanie.
Chkntfs - Wyświetla lub modyfikuje stan sprawdzania dysku podczas rozruchu.
Cipher - Wyświetla lub zmienia szyfrowanie katalogów [plików] w partycjach NTFS.
Cleanmgr - Oczyszczanie dysku. (WIN)
Cliconfg - Narzędzie sieciowe klienta servera SQL. (WIN) // ISS
Clipbrd - Podgląd wieloschowka.
Cls - Czyści ekran.
Cmd - Uruchamia nowa konsole.
Cmstp - Instalator Profilu Managera połączeń.
Color - Ustawienia koloru konsoli.
Command - Windosowki dos.
Comp - Porównuje zawartość dwóch plików bądź zestawu plików.
Compact - Wyświetla informacje o kompresji i umożliwia jej zmianę na partycjach NTFS.
Control - Panel Sterowania (WIN)
Convert - Konwertuje wolumin z FAT na NTFS.
Convlog - Microsoftowski - Konwerter dzienników internetowych.
Copy - Kopiuje plik.
CScript - Host skryptów systemu Windows.


D

Date - Ustawienie bądź wyświetlenie daty.
Dcomcnfg - Microsoft Managment Console (WIN)
Debug - program testujący i edytujący narzędzia.
Defrag - Defragmentacja dysku.
Del - Usuwa pliki.
Diantz - Aplikacja do kompresowania.
Dir - Wyświetla listę katalogów i plików znajdujących się w danym folderze
Diskcomp - Porównuje zawartość dwóch dyskietek.
Dickcopy - Kopiuje dyskietkę, na druga dyskietkę.
DiskPart - Program do zarządzania dyskami, partycjami.
Doskey - Edytuje wiersze polecenia, ponownie wywołuje polecenia systemu Windows XP i tworzy makra.
Driverquery - Wyświetlenie listy zainstalowanych sterowników urządzeń.
Dxdiag - Diagnostyka DirectX.


E


Edlin - Wierszowy edytor tekstu.
Echo - Wyświetla komunikaty lub włącza i wyłącza wyświetlanie poleceń.
Endlocal - Sprawia, że zmiany środowiska w pliku wsadowym nie będą lokalne.
Erase - Usuwa pliki lub foldery.
Eventcreate - Tworzenie niestandardowego identyfikatora i komunikatu w okreslonym dzienniku zdarzeń. Admin+
Eventtriggers - Konfigurowanie i wyświetlenie "wyzwalaczy zdarzeń" na systemie lokalnym i zdalnym. Admin+
Exit - Zamyka cmd.exe lub skrypt wsadowy.
Expand - Dekompresuje jeden lub więcej plików.


F


Fc - Porównuje parę lub zestaw plików i prezentuje różnice między nimi.
Find - Szuka ciągu znaków w pliku lub plikach.
Findstr - Szuka ciągu znaków w plikach.
For - Wykonuje dane polecenie dla wszystkich plików/zmiennych ze zibioru plikow, programie wsadowym.
Format - Formatuje dysk.
Fsutil - zawansowane działania na systemach plików. (wiele podpoleceń)
FTP - przesyłanie plików do i z komputera na którym jest uruchomiony server ftp.
Ftype - Wyświetla lub modyfikuje skojarzenia typy plików używanych w skojarzeniach.


G

Getmac - Wyświetlenie adresu/ów MAC. Admin+
Goto - Kieruje program cmd.exe do oznaczonego etykietą wiersza w programie wsadowym.
Graphics - Program umożliwiający druk grafik.
Gpresult - Wyświetlenie zestawu zasad RSoP dla danego użytkownika oraz systemu.
GPUdate - Odświeżanie zasad grupy systemu operacyjnego Wndows.
Graftabl - Umożliwia wyświetlenie rozszerzonego zestawu znaków w trybie graficznym systemu Wondows.


H


Help - Podaje informacje o danym poleceniu to samo co "polecenie" /?.
Hostname - Pokazuje nazwę hosta.

I


IF - polecenie wykonujące przetwarzanie warunkowe w programach wsadowych.
Iisreset - Zarządzanie usługami internetowymi (restart,start,stop). IIS+
Ipconfig - Pokazuje informacje o numerach IP (ipconfig /all).
Ipxroute - Program do sterowania routingiem źródłowym i IPX.


K

Kb16 - Konfigurator klawiatury aby spełniała wymagania konkretnego języka.


L

Label - Edycja etykiety woluminu dysku.
Lodctr - Aktualizuje nazwy liczników Monitora wydajności i teksty objaśniające dla liczników rozszerzalnych.
Logman - Zarządzanie usługą dziennika zdarzeń i alertów, tworzenie dziennika sesji.
Lpq - Wyświetla stan zdalnej kolejki LPD. (drukarki).
Lpr - Wysyła zadanie drukowania do drukarki sieciowej.

M

Mkdir - Tworzenie katalogu.
Mmc - Microsoft Mamagment OCnsole (Win).
Mode - Konfiguracja urządzeń systemowych.
More - Prezentuje dane po jednej stronie/ekranie naraz.
Mountvol - Robi, usuwa lub wyświetla listę punktów instalacji partycji.
Move - Przenosi pliki i zmienia nazwy plików i katalogów.
Msiexec - Instalator windows.


N

Nbtstat - Wyświetlenie statystyk protokołu oraz bieżących połączeń TCP/IP używając NBT (NetBIOS przez TCP/IP).
Net - Polecenia usług sieciowych.
Netsh - Lokalne lub zdalne wyświetlenie bądź konfiguracja sieci, działającej na komputerze.
Netstat - statystyka protokołu oraz połączenia TCP/IP.
Notepad - Uruchominie notatnika windows.
Nslookup - Wyświetlenie informacji do diagnozowania infrastruktury systemu DNS.
Ntsd - jest to pomoc dla programistów. Nie powinno się tego używać bez odpowieniej wiedzy.

O

Openfile - Wyświetlenie lub rozłączenie plików i folderów otwartych w systemie. admin+


P

Path - Ustawianie bądź wyświetlanie ścieżki dla plików wykonywalnych.
Pathping - Wyświetlenie stopnia utraty pakietów na określonym routerze lub łaczu. Pomocne przy wyszukiwaniu wadliwych łączy w sieci.
Pause - Zawiesza działanie pliku wsadowego, raportując to komunikatem.
Pentnt - Wykrywanie błędu dzielenia zmiennoprzecinkowego.
Perfmon - Monitoring wydajności komputera (WIN).
Ping - Sprawdzanie łączności ze zdalnym serverem.
Popd - Zmienia bieżący katalog na katalog znajdujący się w poleceniu PUSHD.
Powercfg - Wyświetla informacje oraz pozwala na konfigurowanie zasilanie systemu. Admin+
Print - Drukowanie pliku tekstowego.
Prompt - Zmienia tekst zgłoszenia (monit) programu cmd.exe.
PushD - Zachowuję nazwę bieżącego katalogu używaną przez polecenie POPD przed zmianą danego katalogu na określony katalog.


R


Rasdial - Automatyzacja procesu połączenia usługi Klient Microsoft. Wyswietla aktualne połączenia.
Rcp - Kopiowanie plików do i z komputera na którym jest uruchomiona usługa RCP.
Recover - Narzędzie do odzyskiwania informacji z uszkodzonego dysku.
Reg - Umożliwia działanie na rejestrze systemu windows.
Regsvr32 - Rejestrator plików .dll w postaci składników poleceń do rejestru.
Relog - Służy do stworzenia nowych dzienników wydajności z istniejących już dzienników, zmieniając częstotliwość próbkowania i format zapisu dziennika.
Rem - Komentarz w plikach wsadowych.
Rename - Zmiana nazwy pliku.
Replace - Zamienia pliki o tych samych nazwach z jednego katalogu do drugiego.
Reset session - Polecenie służące do zresetowania (usunięcia) sesji na serwerze terminali.
Rexec - Usługa umożliwiająca na wykonanie polecenia w systemie innym niż z rodziny Windows, posiadający usługę Rexex (demon).
Rmdir - Usuwa katalog.
Route - Wyświetlanie oraz modyfikacja wpisów w lokalnej tabeli routingu protokołu IP.
Rsh - Usługa umożliwiająca wykonanie polecenia na zdalnych komputerach.
Rsm - Usługa zarządzająca zasobami nośników za pomocą Magazynu wymiennego.
Runas - Możliwość uruchomienia określonych programów i narzędzi z uprawnieniami innymi niż uprawnienia związane z bieżącym logowaniem.


S

Sc - Zarządzanie usługami.
Schtasks - Zarządzanie zaplanowanymi zadaniami, lokalnie i zdalnie. Admin+
Secedit - Konfiguracja oraz analiza zabezpieczeń systemu poprzez porównanie konfiguracji bieżącej z szablonem.
Set - Ustawianie oraz wyświetlanie zmiennych środowiskowych w cmd.exe.
Setlocal - Zmienna pozostaje tylko w pliku wsadowym i nie ma bezpośredniego wpływu na zmienne środowiskowe.
Sfc - Kontroler plików systemu Windows.
Shadow - Służy do monitorowania innej sesji usług terminalowych.
Shift - Zmienia pozycję parametrów wsadowych w plikach wsadowych.
Shutdown - Polecenie zarządzające wyłączeniem/restartem komputera, lokalnego zdalnego.
Sort - Polecenie sortujące dane wyjściowe (zawartość plików) i zapisuje wynik w innym pliku bądź wyświetla na ekranie.
Start - Uruchamia oddzielne okno aby uruchomić dany program, plik.
Subst - Służy do kojarzenia ścieżki z literą dysku.
Sysocmgr - Instalator ograniczonego zestawu składników opcjonalnych.
Systeminfo - Podstawowe informacje o konfiguracji systemu. admin+


T

Taskkill - Służy do zamykania jednego lub więcej procesów.
Tasklist - Wyświetlenie wszystkich procesów.
Taskmgr - Ctr+Alt+Del :>
TcmSetup - Ustawienie bądź wyłączenie klienta TAPI.
Telnet - program służący do zarządzania komputerem zdalnym bądź lokalnym, na którym jest uruchomiony server telnet.
tlntadmn - parametry oraz ustawienia lokalnego servera telnet.
tftp - Przesyłanie i odbieranie plików za pomocą TFTP.
Time - Pokazuje i ustawia czas.
Title - Ustawia tytuł dla cmd.exe.
Tracerpt - Służy do przetwarzania dzienników śledzenia zdarzeń.
Tracert - Tace Rout - prześledzenie drogi pakietów z naszego komputera do servera na TCP/IP
Tracert6 - Trace rout na IPv6.
Tree - Graficzne przedstawienie struktury folderów.
Tscon - Służy do połączenia sesji użytkownika z sesją terminalową.
Tsdiscon - Polecenia rozłączające sesję terminala.
Tskill - Zamyka proces na lokalnym bądź zdalnym komputerze. admin+
Tsshutdn - Polecenia zamykające server w kontrolowany sposób.
Type - Wyświetla zawartość jednego bądź kilku plików tekstowych.
Typeperf - Jest to program pokazujący dane na temat wydajności, może jest też zapisc w logu.


U

Unlodctr - Służy do usuwania nazwy licznika wydajności i tekst wyjaśnienia związanego z usługą lub sterownikiem urządzenia z rejestru systemowego.
Userinit - Otwarcie "Moje Dokumenty" dla zalogowanego usera.
Utilman - Manager narzędzi. (lupa i takie tam badziewia)


V


Ver - Wersja systemu.
Verifier - weryfikator sterowników.
Vol - Wyświetlanie etykiety partycji/woluminu.
Vssadmin - Kopiowanie partycji w tle. admin+


W

W32 - Program do diagnostyki usługi "Zegar systemu Windows".
Winchat - Chat systemu windows, działający na lanie.
Winhlp32 - Aplikacja otwierająca pliki pomocy.
Winmine - saper (WIN).
Winmsd - Informacje o systemie Windows. (WIN)
Winver - Wersja systemu. (WIN)
WMIC - "Windows Management Instrumentation Command-line" zarządzanie instrumentacjami windows.
Write - Otwarcie wordpada.
Wscript - Host skryptów systemu windows.
Wuauclt:- Update Systemu windows.


X

Xcopy - Służy do kopiowania drzew katalogów i plików.

niedziela, 23 października 2011

Komendy w wierszu poleceń_ Windows 7 cz.4

PUSHD- Zapisuje bieżący katalog, następnie zamienia go.

PD- Usuwa katalog.
REVORVER- Odzyskuje możliwe do odzyskania, odczytania informacje z uszkodzonego dysku.

REM- Oznacza komentarze w pliku wsadowym lub pliku config.sys

REN- Zmienia nazwę pliku lub plików.

REPLACE- Zamienia pliki.

RMDIR- Usówa katalog.

ROBOCOPY- Zaawansowane narzędzie do kopiowania plików i drzew katalogów.

SET- Wyświetla, ustawia lub usówa zmienne środowiskowe systemu Windows.

SETLOCAL- Rozpoczyna lokalne zmiany środowiska w plikach wsadowych.

SC- Wyświetla lub konfiguruje usługi <procesy w tle>.

SCHTASKS- Planuje uruchomienie poleceń i programów na komputerze.

SHIFT- Zmienia pozycje parametrów w plikach wsadowych.

SHUTDOWN- Zezwala na lokalne lub zdalne wyłączenie komputera.

SORT- Sortuje wprowadzone dane.

START- Uruchamia program lub polecenie w oddzielnym oknie.

SUBST- Przypisuje ścieżce literę dysku.

SYSTEMINFO- Wyświetla właściwości i konfigurację komputera.

TASKLIST- Wyświetla wszystkie uruchomione zadania wraz z usługami.

TASKKILL- Wyświetla wszystkie uruchomione zadania wraz zusługami.

TIME- Wyświetla lub ustawia czas systemowy.

TITLE- Ustawia tytuł okna dla sesji cmd.exe

TREE- Wyświetla strukturę katalogów dysku lub ścieżki.

TYPE- Wyświetla zawartość pliku tekstowego.

VER- Wyświetla wersję systemu Windows.

VERIFY- Instaluje system Windows, aby sprawdzał poprawność zapisu plików na dysku.

VOL- Wyświetla etykietę oraz numer seryjny dysku.

XCOPY- kopiuje pliki i katalogi.

WMIC- Wyświetla informacje WMI wewnątrz interaktywnej powłoki poleceń.

sobota, 22 października 2011

Komendy w wierszu poleceń_ Windows 7 cz.3

ERASE- Usówa jeden lub wiele plików.

EXIT- Kończy działanie programu cmd.exe.

FC- Porównuje dwa pliki lub zestawy plików i wyświetla różnice między nimi.

FIND- Wyszukuje ciąg tekstowy w pliku lub plikach.

FINDSTR- Wyszukuje ciągi znaków w plikach.

FOR- Uruchamia podane polecenie dla każdego pliku z zestawu plików.

FORMAT- Formatuje dysk do użytku w systemie Windows


FSUTIL- Wyświetla lub konfiguruje włąściwości systemu plików.

FTYPE- Wyświetla i modyfikuje typy plików używane w skojażeniach rozszerzeń plików.

GOTO- Przekazuje sterowanie interpretera poleceń systemowi Windows do wiersza o podanej etykiecie w pliku wsadowym.

GPRESULT- Wyświetla informacje (przez system Windows) zasady grupy dla komputera lub użytkownika.

GRAFTABL- Włącza wyświetlenie przez system Windows znaków rozszerzonych w trybie graficznym.

ICALCS- Umożliwia wyświetlanie i modyfikowanie list ACL dla plików oraz katalogów, a także wykonywanie i przywracanie kopii zapasowych tych list.

IF- Dokonuje warunkowego przetwarzania w plikach wsadowych.

Label- Tworzy, zmienia lub usuwa etykietę <etykiety> woluminu dysku.

MD- Tworzy katalog.

MKDIR- Tworzy katalog.

MKLINK- Tworzy łącza symboliczne i łącza twarde.

MODE- Konfiguruje urządzenia systemowe.

MORE- Wyświetla informację ekran po ekranie.

MOVE- Przenosi jeden lub wiele plików z jednego katalogu do drugiego.

OPENFILES- Wyświetla pliki otwarte przez użytkowników zdalnych dla udziału pliku.

PATH- Wyświetla lub ustawia ścieżkę przeszukiwania dla plików wykonywalnych.

PAUSE- Wstrzymuje przetwarzanie pliku wsadowego i wyświetla komunikat.

POPD- Przywraca katalog zapisany przez PUSHD.

PRINT- Drukuje plik tekstowy.

PROMPT- Zmienia znak zachęty wiersza polecenia systemu Windows.

kolejne komendy w kolejnej części.

piątek, 21 października 2011

Komendy w wierszu poleceń_ Windows 7 cz.2

Jak w temacie dzisiaj kolejna część komend dla interpretera wiersza poleceń (cmd)

COMP- porównuje zawartość 2 plików lub zestaw plików.

COMPACT- Wyświetla i pozwala na modyfikację listy plików skompresowanych na partycji NTFS.

CONVERT- Konwertuje wolumin FAT na wolumin NTFS. Nie można konwertować bieżącego dysku.

COPY- Kopiuje jeden lub wiele plików do innej lokalizacji.

DATE- Wyświetla lub ustawia datę.

DEL- Usówa wiele lub jeden plik

DIR- Wyświetla listę plików i podkatalogów, katalogu.

DISKCOPY- Kopiuje zawartość jednej dyskietki na drugą.

DISKPART- Wyświetla lub konfiguruje właściwości partycji dysków.

DOSKEY- Edytuje wiersze poleceń, przywraca polecenia WINDOWS i tworzy makra.

DRIVERQUERY- Wyświetla bierzący stan i właściwości sterownika urządzenia.

ECHO- Wyświetla komunikaty lub włącza i wyłącza echo poleceń.

ENDLOCAL- Kończy lokalne zmiany środowiska.

już wkrótce kolejna część, zapraszam do śledzenia ;)

czwartek, 20 października 2011

Komendy w wierszu poleceń_ Windows 7 cz.1

W dzisiejszym poście wypiszę wszystkie komendy do interpretera systemu Windows (wiersza polecania- cmd), pomyślałem,  że kiedyś komuś mogą się przydać. Nie przedłużając zaczynam:

ASSOC- Wyświetla lub modyfikuje skojarzenia rozszerzeń plików.

ATTRIB- Wyświetla lub zmienia atrybuty pliku.

BREAK- Wyłącza lub włącza rozszerzone sprawdzanie ctrl+c.

BCDEDIT- Usuwa właściwości w bazie danych rozruchu w celu kontroli ładowania rozruchu.

CACLS- Wyświetla lub modyfikuje listy kontroli dostępu (ACL) plików.

CALL- Wywołuje jeden program wsadowy z innego.

CD- Wyświetla lub zmienia nazwę bierzącego katalogu.

CHCP- Wyświetla lub ustawia numer aktywnej strony kodowej.

CHDIR- Wyświetla lub zmienia nazwę bieżącego katalogu.

CHKDSK- Sprawdza dysk i wyświetla raport o jego stanie.

CHKNTFS- Wyświetla lub modyfikuje stan sprawdzania dysku przy rozruchu.

CLS- Czyści ekran.

CMD- uruchamia nowe wystąpienie interpretera poleceń systemu Windows.

COLOR- Ustawia domyślny kolor tła i pierwszego planu konsoli.


kolejne komendy już wkrótce w kolejnej części...

czwartek, 6 października 2011

Gify- ciekawostki, przykładowe programy, w czym je tworzyć

Gif to format pliku graficznego charakteryzujący się kompresją bezstratną jak i z drugiej strony stratną. Żależy jak by na to patrzeć. Otóż panuje powszechne przekonanie, iż format GIF obsługuje jedynie 256 kolorów na obraz, jednak odnosi się on do kolorów mogących występować w jednym bloku obrazu, a nie do całego obrazu. Dlatego też, używając większej ilości bloków możliwe jest zastosowanie formatu GIF do przechowywania (na przykład) fotografii bez straty na ich jakości/ilości kolorów. To przekonanie wzięło się z tego, że większość programów do obróbki grafiki rastrowej potrafi obsługiwać jedynie jeden blok na ramkę obrazu. Ograniczenie wynika więc z niepełnej obsługi formatu, a nie z ograniczeń istniejących w nim samym.

Gif stratny czy bezstratny?

Z założenia jest to zapis danych bezstratny z czystego ujęcia algorytmicznego, czyli wszystkie piksele są wiernie zakodowane w pliku (kolor, oraz ich umiejscowienie)

Jednak format GIF potrafi zapisać jedynie piksel z dostępnej palety 256 kolorów w bloku obrazu. Wynika z tego, że większość obecnie przetwarzanych obrazów posiada paletę 24-bitową (ok. 16,7 milionów kolorów) a większość programów do obróbki obrazu potrafi zakodować w tym formacie tylko jeden blok, przed zapisaniem obrazu GIF następuje szereg procesów stratnych:)

 • wyznaczenie 256 kolorów (lub mniej), które jak najwierniej oddają oryginalny zestaw kolorów obecnych w obrazie; jest tzw. kwantyzacja kolorów
 • zapis tych kolorów do palety (może być również stratny)
źródło: wikipedia

   Parę programów w jakich możemy tworzyć gify:

   

  1.) GIMP 

  2.) Adobe Photoshop

  3.) Power Point (z pakietu Office)

  4.) Easy GIF Animator

  5.) Aligator Flash Designer

  To tylko kilka propozycji, jeśli znasz jakiś inny ciekawy pogram to podziel się z nami.


  środa, 5 października 2011

  Pamięć RAM- na co zwracać uwagę przy jej zakupie

  Pamięć RAM- podstawowy rodzaj pamięci cyfrowej. W pamięci RAM przechowywane są aktualnie wykonywane programy i dane dla tych programów oraz wyniki ich pracy. Zawartość większości pamięci RAM jest tracona w kilka sekund po zaniku napięcia zasilania, niektóre typy wymagają także odświeżania, dlatego wyniki pracy programów muszą być zapisane na innym nośniku danych.

   Pamięć RAM jest stosowana głównie jako pamięć operacyjna komputera, jako pamięć niektórych komponentów (procesorów specjalizowanych) komputera (np. kart graficznych, dźwiękowych, itp.), jako pamięć danych sterowników mikroprocesorowych.
  źródło: wikipedia

  Przy zakupie pamięci RAM należy zwrócić uwagę na:

  1. Pojemność pamięci np. 2GB
  2. Rodzaj Pamięci np. DDR3 oraz taktowanie np. 1333MHz
  3. Zestawy do tzw. dualu (czasami lepiej wziąć 2x2GB niż 4GB w jednej kości, w efekcie zyskamy większą wydajność)
  4. Timingi pamięci- (tzw. opóźnienia, im mniejsze tym lepiej np. 2-2-2-11)

  wtorek, 4 października 2011

  Karta grafiki- na co zwracać uwagę przy jej kupnie?

  Karta graficzna (VGA) jest odpowiedzialna za renderowanie grafiki oraz za konwersję sygnału, który może zinterpretować wyświetlacz. Zamierzając kupić wydajny układ graficzny warto mieć podstawowe pojęcie dzięki któremu dokonamy satysfakcjonującego zakupu na naszą miarę oczekiwań. Otóż przy wyborze karty graficznej należy zwrócić uwagę w szczególności na:

  1) Pojemność pamięci karty graficznej np. 1GB
  2) Rodzaj pamięci karty graficznej np. DDR5
  3) Taktowanie pamięci np. 2200MHz
  4) Taktowanie procesora graficznego GPU np. 1400MHz (oraz ilość rdzeni GPU)
  5) To czy karta ma złącze SLI (i ile kart możemy wsumie podpiąć, ale tu już wchodzi pod uwagę także specyfika płyty głównej)
  6) Ile ma jednostek cieniujących
  7) Jaką ma szynę pamięci np. 320bit
  8) jakie ma wyjścia np. HDMI, DVI, VGA

  poniedziałek, 3 października 2011

  Jaki wybrać procesor- na co zwracać uwagę ?

  W dzisiejszym poście opiszę jak w temacie na co zwracać uwagę podczas wyboru procesora (CPU) do naszego komputera stacjonarnego jak i laptopa. Jak wiemy procsor to jeden z ważniejszych podzespołów komputera niejednokrotnie interpretowany jako serce stacji roboczej taktowane zegarem nie uderzeniami ;). Przechodząc do konkretu należało by zwrócić uwagę na to:

  1) Ile procesor ma rdzeni fizycznych jak i wirtualnych (ilu wątkowy jest)
  2) Jakim zegarem jest taktowany
  3) Ile ma pamięci podręcznej (cache)
  4) W jakiej technologi jest wykonany (im. większa miniaturyzacja np.32nm tym większa wydajność, mniejsze ciepło, oraz mniejsze wymagane napięcie)
  5) Jaką ma architekturę  (Ilu bitowy jest procesor)
  6) Jakie ma dodatkowe rozszerzenia

  Jeśli masz jeszcze jakieś propozycje zapraszam do komentarza.

  niedziela, 2 października 2011

  Płyta główna- na co zwracać uwagę przy jej zakupie?

  Płyta główna jeden z podzespołów komputera dzięki któremu reszta podzespołów komunikuje się z sobą.
  Jeśli właśnie jesteś w trakcie składania nowego zestawu PC lub po prostu planujesz wymienić płytę główną warto poświęcić chwilę na ten artykuł, który pomoże Ci w tym abyś był w pełni zadowolony i świadomy swojego zakupu.

  Przechodząc do rzeczy wymienię na co należy zwracać uwagę podczas modernizacji naszej stacji roboczej, czy też składaniu nowego komputera. A więc tak zwracamy uwagę na: 

  1) Socket procesora kompatybilne z naszym procesorem
  2) Ilość złącz banków pamięci RAM oraz ich rodzaj kompatybilny z naszymi pamięciami
  3) Ilość wyjść SATA oraz wersję
  4) Przepustowość portów USB
  5) Wersje biosu płyty głównej
  6) Ilość złącz PCI-E x16 oraz pozostałych złącz tj. mini PCI, FireWire, E-SATA, HDMI itp.
  7) Jakość wykonania (np. kondensatorów)
  8) Chipset i jego specyfikę
  9) Zintegrowaną grafikę (dobra tymczasowa perspektywa w razie awarii)
  10) Dotatki: np. Wbudowane WiFi, bluetooth
  Pewnie jeszcze można by coś dopisać ale to już w zależności od indywidualnych wymagań.

  sobota, 1 października 2011

  Na jakie parametry zwrócić uwagę gdy nabywamy głośniki ?

  Dzisiaj komuter to już nie tylko maszyna do pracy, ale także domowe centrum rozrywki. Dlatego też często do naszego zestawu komputerowego dokupujemy także głośniki. Czym kierować się przy ich wyborze, na co zwrócić uwagę by nie być zawiedzionym i mieć sprzęt godny swojej ceny?

  Przedstawię przeczytane przezemnie porady.

  Przy wyborze głośników powinniśmy kierować się przede wszystkim nie przede wszystkim ceną ale także możliwością rozmieszczenia w pomieszczeniu wybranego zestawu. Dla mniejszego pokoju nie warto kupować zestawu 5.1 czy 7.1 lub też głośników o dużej mocy.Wystarczą spokojnie komplety 2.0 i 2.1. Nie będzie wtedy problemów z rozmieszczeniem wielu głośników w pomieszczeniu oraz większym wydatkiem finansowym.

  ZASTOSOWANIE


  Teraz należy zastanowić się nad zastosowaniem głośników. Do słuchania muzyki świetnie sprawują się zestawy stereofoniczne (posiadają 2 głośniki). Wydobywa się z nich naturalny dźwięk, bez specjalnych efektów, tj . głęboki bas. Jeśli jednak pragniemy takich ,,modulacji", wtedy lepiej wybrać zestaw 2.1 który (składa się z dwóch głośników przednich oraz jednego niskotonowego). Świetnie sprawdza się w przypadku dynamicznej muzyki. Jest też często wybierany przez użytkowników komputerów przenośnych. Większe zestawy (5.1 i 7.1) kierowane są głównie do osób grających lub chętnie oglądających filmy, które lubią lepszą jakość dźwięku. Głośniki te powinny być umieszczone w większych pomieszczeniach. Jest to ważne dla zapewnienia jak najlepszej jakości dźwięku. Niestety większe zestawy wiążą się większym nakładem finansowym.

  WYKONANIE I MOC


  Nie mniej ważną sprawą jest materiał z jakiego wykonane są głośniki. Najczęściej są to dwa rodzaje: tworzywo sztuczne lub drewno. Z pośród tych dwóch materiałów na pewno lepszym wyborem będzie drewno, z uwagi na jego bardzo dobre właściwości rezonansowe, których nie posiadają pozostałe materiały. Także warto zwrócić uwagę na materiał wykonania membrany. Powinien zapewniać on dobrą sztywność i być jak najlżejszym.

  Z kolei moc głośnika to maksymalna moc sygnału elektrycznego, jaką głośnik może przyjąć ze wzmacniacza.Tutaj musimy pomyśleć jaka wartość tego parametru będzie dla nas satysfakcjonująca. Duża moc będzie zadowalała osoby które lubią głośno posłuchać muzyki, jednak prawdopodobnie sąsiedzi będą już mniej zadowoleni. Użytkownicy którzy posiadają przenośne komputery najczęściej decydują się na głośniki o mniejszej mocy.